O F E R T A

 Administrowania / Zarządzania Nieruchomościami

PEŁEN ZAKRES USŁUG OBEJMUJE:

 

 • Prowadzenie dokumentacji i korespondencji dotyczącej Wspólnoty i właścicieli lokali
 • Prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wspólnej zgodnie z przepisami  prawa budowlanego
 • Przygotowywanie, zwoływanie i obsługa zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej
 • Przygotowywanie planu gospodarczego (w formie planu rzeczowo - finansowego) i jego realizacja po uchwaleniu przez Wspólnotę
 • Otwarcie rachunku bankowego dla Wspólnoty Mieszkaniowej z wydzieleniem subkonta na opłaty remontowe oraz dokonywanie wszelkich rozliczeń poprzez ten rachunek
 • Kontrola prawidłowości wykonywania umów dotyczących dostaw energii elektrycznej, gazu, wody i odprowadzenia ścieków, wywozu śmieci
 • Zabezpieczenie wykonawstwa okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne zgodne z obowiązującymi przepisami prawa
 • Likwidacja powstałych szkód w zakresie objętym ubezpieczeniem tj. zgłoszenie szkody, przygotowanie dokumentów szkody, uczestnictwo w wizji lokalnej, zlecenie naprawy szkody
 • Prowadzenie rozliczeń kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz ustaleniami Wspólnoty Mieszkaniowej
 • Rozliczanie kosztów indywidualnego zużycia mediów przez członków Wspólnoty Mieszkaniowej
 • Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego najpóźniej na 7 dni przed terminem zebrania Wspólnoty Mieszkaniowej
 • Windykacja opłat należnych od członków Wspólnoty Mieszkaniowej
 • Przeprowadzanie niezbędnych konserwacji instalacji i urządzeń w celu utrzymania budynku w stanie nie pogorszonym niż wynikający z naturalnego ich zużycia, między innymi w oparciu o udostępnione instrukcje obsługi i konserwacji instalacji oraz przy zachowaniu odnośnych przepisów bezpieczeństwa  i  z uwzględnieniem  obowiązujących  przepisów prawa
 • Rejestracja zgłoszonych i wykonanych prac konserwacyjnych i remontowych
 • Dokonywanie zakupów materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych niezbędnych do realizacji konserwacji i napraw
 • W przypadku zaistniałej awarii niezwłoczne zabezpieczenie budynku i podjęcie działań w celu zminimalizowania ewentualnych zniszczeń
 • Kontrola utrzymania w należytym porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku służących do wspólnego użytku właścicieli lokali, terenu nieruchomości, chodnika przed nieruchomością i innych terenów
 • Ubezpieczenie budynku od odpowiedzialności cywilnej i innych zdarzeń losowych
 • Opłacanie podatków i innych opłat publicznych wynikających z przepisów prawa podatkowego


Zapewniamy obsługę prawną w sprawach dotyczących wspólnoty i windykacji należności. Księgowość wspólnot prowadzi osoba posiadająca certyfikat w zakresie rachunkowości wspólnot.

Firma nasza jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzeniem działalności w zakresie zarządzania nieruchomością.

Zapewniamy poczucie bezpieczeństwa oraz osiągnięcia satysfakcjonującego poziomu kosztów utrzymania nieruchomości. Wykorzystujemy nowoczesne i niezawodne metody usprawniające obsługę nieruchomości  i kontakt z właścicielami za pomocą poczty elektronicznej.

Staramy się prowadzić wszelkie czynności administracyjne bez konieczności wizyty w siedzibie naszej firmy - to my jesteśmy obecni na budynku, pracą swą dążymy do budowania więzi z mieszkańcami, by lepiej zrozumieć potrzeby Wspólnoty.

Nasza firma preferuje pełną kontrolę finansów Wspólnoty przez Zarząd  lub osobę wybraną spośród Właścicieli, która otrzymuje kartę bankową umożliwiającą codzienny podgląd do konta. Taka forma współpracy umożliwia nam bezkonfliktowe zarządzanie nieruchomością.

Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny, wszelkie prawa i obowiązki będą wynikały z podpisanej umowy o administrowanie - zarządzanie nieruchomością wspólną zgodnie z postanowieniami Właścicieli oraz zgodnie z Ustawą o własności lokali (Dziennik Ustaw z 2000 r. Nr 80 poz. 903 z późniejszymi zmianami).